تبدیل متن به گفتار در اندروید

تبدیل متن به گفتار در اندروید

در اندروید امکان تبدیل متن به گفتار وجود دارد و شما میتوانید اینکار را با TextToSpeech انجام دهید.در این پست به اموزش راحت و خلاصه این مبحث میپردازیمو
خب ابتدا TextToSpeech را تعریف میکنیم:

این کار را به شکل سراسری انجام دهید.
سپس کد اصلی خودمان را مینویسیم:

خب همانطور که میبینید از رویداد OnInitListener  استفاده کردیم و نکته ای که در اینجا قابل ذکر است قسمت t1.setLanguage(Locale.UK); است .این قسمت از کد زبان گفتار برناممان را مشخص میکند.
شما میتوانید از زبان های زیر برای اینکار استفاده کنیم که بجای UK در کدمان میزاریم:
US
CANADA_FRENCH
GERMANY
ITALY
JAPAN
CHINA
خب حالا لازم است برای ادامه و کامل کردن برناممان یک سری ویو اضافه کنیم که به شکل زیر باشد:

خب مشخص است که یک کادر برای ورود متن و یک دکمه برای انجام کار اضافه کردیم.
در رویداد دکمه کد های زیر را مینویسیم:

خب چیزی که در اینجا مهم است قطعه کد t1.speak(toSpeak, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null); می باشد که شما میتواید از موارد زیر هم استفاده کنید:
stop():برای توقف خواندن و صحبت.
shutdown():ازاد سازی منابع استفاده شده توسط TextToSpeech
isSpeaking(): مشخص میکند ایا TextToSpeech در حال اجرا است یا خیر
getLanguage():زبان استفاده شده را برمیگرداند
setPitch(float pitch):برای تنظیم زیر و بم صدا و یا کلفتی و نازکی صدا است
setSpeechRate(float speechRate):سرعت خواندن را مشخص میکند
 
کد زیر کد کامل برنامه در اکتیویتی اصلیمان است:
i

پایان.

مطالعه بیشتر