آموزش Thread در جاوا

آموزش Thread در جاوا بخش 2

پیاده سازی thread در جاوا

حال نوبت به پیاده سازی thread در جاوا رسیده است.در جاوا میتوان به طرق مختلفی thread را پیاده سازی کرد:

  1. از طریق implement کردن Runnable
  2. از طریق extend کردن کلاس thread
  3. ساختن کلاس بی نام با استفاده از Runnable

از طریق implement کردن Runnable

ابتدا یک کلاس به نام Runner می سازیم. بعد کلاس را implements میکنیم به Runnable . وقتی implement به Runnable میکنیم باید متد به نام Run را در کلاس خود پیاده سازی کنیم.این متد وقتی Thread شروع میشود صدا زده میشود.(وضعیت Running). در متد Run ما یک کد ساده میزنیم که hello و شماره آن را چاپ کند.

 
 
 
 کد main به صورت زیر است. از کلاس Thread یک Object میسازیم.کلاس Thread در constructor خود یک Runnable میگیرد و ما در ورودی Runner خور را می سازیم.

 
 

از طریق extend کردن کلاس thread

یک کلاس Runner میسازیم(مثل قبل). حالا کلاس خود را extends میکنیم به Thread. مانند قبل متد Run  می نویسیم.

 
 
 
کد main به صورت زیر است. از کلاس Runner یک Object میسازیم. خود Runner یک Thread است پس فقط نیاز به start کردن thread داریم.

 
 
 

ساختن کلاس بی نام با استفاده از Runnable

در متد main وقتی  از کلاس thread یک object میسازیم درون constructor یک کلاس بی نام میسازیم.این کار را با new کردن از runnable  در constructor انجام میدهیم.

 
 

مطالعه بیشتر