متد های متغیر های رشته ای در سی شارپ

متد های متغیر های رشته ای

با سلام و خسته نباشید.
امروز با اموزش و اشنایی با متد های داده های رشته ای در خدمت شما هستیم.همانطور که در پست متد های عددی دیدیم این متد ها کار را برای تسلط بیشتر برای برنامه نویسان راحت کرده اند.در این پست به مجموعه کامل متد های رشته ای خواهیم پرداخت.
String.Split(”);
این متد کارکتر مورد نظر را حذف میکند و به خط بعدی منتقل میشود
مثال:
 

 
 
خروجی:
Red
Blue
Green


String.Clone();
این متد از مقدار متغیر رشته ای شبیه سازی میکند
مثال:

 
 
خروجی: “red,blue,green”


String.Copy();
بوسیله این متد میتوانید از رشته ای رشته دیگری مشابه بوجود اورید
مثال:

 
 
 
تفاوت String.Copy();  و String.Clone(); پس در چیست؟
Clone  منبع اصلی رشته در حافظه را برمیگرداند اما copy  یک رشته جدید در حافظه بوجود میاورد همراه با ساختار ها و داده های مشابه شی کپی شده.


String.CopyTo(int نقطه شروع رشته اصلی,char[] ارایه کارکتری,  int عنصر ارایه در مقصد,int تعداد کارکتر هایی که کپی میخواهیم شوند );
 
این متد یک یا چند کارکتر مشخص از یک رشته را در قسمت مشخصی از رشته دیگر کپی میکند.
مثال:

 
 
خروجی:”go”


String.CompareTo();
همانطور که در پست متد های عددی گفته شد این متد برای مقایسه دو رشته است که ایا رشته اول شامل رشته مشخص شده هست یا نه در صورت برقرار بودن شرط خروجی 1 و در غیر این صورت کمتر از 1 میشود خروجی.
مثال:

 
 
خروجی: 1


String.Concat();
به کمک این متد میتوانیم دو رشته را با هم ترکیب کنیم.
مثال:
 

 
 
خروجی: good morning


 
String.EndsWith();
این مدت بررسی میکند رشته مورد نظر با رشته مشخص شده تمام میشود یا خیر.خروجی این متد true  و false است.
مثال:

 
 
خروجی:”its true”


String.Equals();
این مدت برای بررسی دو رشته با هم است.در صورت مساوی بودن دو رشته مقدار  true برگشت داده میشود.توجه شود که در Equals  مساوی بودن دو رشته بررسی میشود بر خلاف CompareTo  که فقط شباهت قسمتی از متن برای برقراری شرط کافی بود.
مثال:

 
 
خروجی:
false


   String.Fortmat(پارامتر ورودی , نوع قالبندی);
این متد برای قالب بندی یک رشته است که میتواند شامل قالبندی زمانی و واحد پول و … شود.
مثال:

 
 
خروجی:
number is 10/0000
پارامتر n4  تا 4 رقم اعشار نشان میدهد عدد را.
پارامتر های دیگر میتواند T  برای زمان حال و C  برای واحد پولی  و … شود.
 


String. GetEnumerator();
قبل از بررسی این متد لازم است که با IEnumerator  اشنا شوید.
IEnumerator  :این رابط برای شمارش هرچیز قابل شمارش در برنامه نویسی بکار میرود و عملکردی مشابه حلقه foreach  دارد.این شمارنده دارای دو متد MoveNext()  و Reset()  و همچنین یک خاصیت به نام Current.
متد MoveNext()  محل شمارنده را از محلی به محل بعدی منتقل میکند مانند اینکه از اندیس اول ارایه به اندیس دوم منتقل میکند و کار اصلی در حلقه  foreach را این متد انجام میدهد.خروجی این متد از نوع bool  هستش ک مشخص میکند ایا به انتهای مجموعه رسیده است یا خیر.
همچنین خاصیت Current  که یک خاصیت فقط خواندنی هست به محل کنونی شمارنده اشاره میکند و بدون فراخانی آن به مقدار مورد نیاز در مجوعه دسترسی نداریم.و البته متد Reset()  برای برگرداندن محل شمارنده به موقعیت اولیه است.
متد های String.GetEnumerator()  و متد های مشابه کاملا خاصیتی اینچنین دارند و شما میتوانید هرچیز قابل شمارش را بوسیله متد های IEnumerator  فراخوانی کنید.
 
مثال:

 
 
خروجی:
H
E
L
L
O
حلقه while  به کمک متد movenext  بررسی میکند که ایا به انتهای کارکتر ها رسیده شده است یا خیر در صورت true  بودن به کار خود ادامه میدهد و current  هم همانطور ک گفته شد در هر بار اجرای بدنه حلقه به ان محل از کلمه اشاره میکنند.


String.GetHashCode();
این متد کد هش رشته را برمیگرداند.
مثال:

 
 
خروجی:-
695839


String.GetType();  و String.GetType();
همانطور که در پست های قبلی گفته شد این متد ها نوع ورودی را برمیگردانند.
مثال:

 
 
خروجی:
String


String.IndexOf();
این متد محل رشته ورودی را نشان میدهد.
مثال:

 
خروجی:
5


String.SubString(نقطه شروع , نقطه پایان);
این مدت بخشی از رشته را انتخاب میکند به عنوان رشته جدید برمیگرداند.
مثال:

 
 
خروجی:
morning


String.IndexOfAny(Char[]);
این مدت محل کارکتر مشخص شده را در رشته برمیگرداند.خروجی این متد از نوع عددی int  است که جایگاه کارکتر را مشخص میکند.
مثال:
 

 
 
خروجی:
5


String.IsNormalized();  و String.Normalized();
متد Normalized()  برای نرمال سازی یک رشته و IsNormalized() برای بررسی نرمال بودن رشته است و خروجی ان از نوع bool  است.این نرمال سازی در فرم های مختلف یونیکد انجام پذیر است.normalized  یک رشته را با همان مقدار اما با یونیکد متفاوت برمیگرداند.
مثال:

 
 
خروجی:
true
false
همانطور که مشاهده میکنید در formD  این کارکتر نرمال نیست و مقدار برگشتی false  است.


String.IsNullOrEmpty();
این متد همانطور که از اسمش پیداست بررسی میکند که متغیر null  یا خالی است یا خیر.خروجی این متد هم bool  هستش.
مثال:

 
 
خروجی:
True
True


String.IsnNullOrWhiteSpace();
این متد عملکردی مشابه متد قبلی دارد با این تفاوت که در صورت ایجاد فضای خالی یا space  زدن خروجی همچنان true هست.
مثال:

 
 
خروجی:
False
False
True
True


String.Join();
این متد برای ترکیب رشته ها با هم در یک رشته مشترک است
مثال:

 
 
خروجی:
red,blue,green


String.LastIndexOf();
این متد برای پیدا کردن اخرین کارکتر مورد نظر در رشته است.
مثال:

 
 
خروجی:
6


String.PadLeft();  و String.PadRight();
برای دادن فضا میان رشته ها میتوانیم از این متد ها استفاده کنیم
مثال:

 
 
 
خروجی:
Red           green
Blue         yellow


String.Remove(محل شروع, محل پایان حذف );
برای حذف بخشی از رشته استفاده میشود
مثال:

 
 
خروجی:
morning


String.Replace(کارکتر مورد نظر , کارکتر جدید);
برای تغییر کارکتری در یک رشته با کارکتر دیگر.
مثال:

 
 
خروجی:
good morning


String.StartWith();  و String.EndWith();
این متد ها برای مشخص کردن شروع و پایان رشته است که خروجی انها از نوع bool است
مثال:

 
 
خروجی:its true””


String.ToCharArray();
برای تبدیل رشته به ارایه از نوع کارکتر استفاده میشود.
مثال:

 
 
خروجی:
H
E
L
L
O


String.ToLower();  و String.ToUpper();
ToLower  برای تبدیل رشته به حروف کوچک و ToUpper  برای تبدیل رشته به حروف بزرگ
مثال:

 
 
خروجی:
GOOD MORNING
good morning


String.Trim () و String.TrimEnd() و String.TrimStart()
این سه متد برای حذف فضای خالی  اول و اخر متن هستند به این صورت که TrimStart  فضای خالی اول متن TrimEnd  فضای خالی اخر متن و trim  هم اخر هم اول را حذف میکند.
مثال:

 
 
خروجی:
“good morning”
” good morning”
“good morning ”
 

مطالعه بیشتر