متد های متغیر های عددی در سی شارپ

سلام

در این پست سعی شده اشاره مختصر و مفیدی به متد های عددی در سی شارپ شود که کاربرد های زیادی در برنامه نویسی دارند.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Int.CompareTo();

مقایسه یک عدد با یک عدد دیگر .اگر مقدار خروجی  1 باشد برابر هستند اگر کمتر از 1 باشد برابر نیستند

مثال:

 

خروجی = 1
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Int.Equals();

مقایسه دو عدد

مثال:

 
 
خروجی=false
 

تفاوت Equals  و CompareTO

CompareTo  بررسی میکند ایا متغیر عددی شامل عدد داخل پرانتز میشود یا خیر..در صورت برقرار بودن شرط خروجی 0 یا 1 میشود  ولی Equals  بررسی میکند ایا دو عدد کاملا با هم برابر هستند یا نه و خروجی آن از نوع bool  است
 


    
 Int.GetHashCode();

این متد به عدد کد هش میدهد و در مقایسه بیت ها در اولویت مقایسه هستند

مثال:

 

خروجی:false
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                        Int.GetTypeCode();

این متد نوع ورودی را بر میگرداند

مثال:

خروجی:int32
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Int.GetType();

یکی از کاربرد های این متد برای مقایسه نوع دو ورودی می باشد به مثال توجه کنید

مثال:

بدلیل متفاوت بودن نوع دو متغیر در خروجی چیزی چاپ نمیشود
 
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Int.Parse();

برای تبدیل یک نوع متغیر به int  است

مثال:

خروجی: 1234
 


 

                                                                                                                                                                                                                                                 Int.TryParse(string مقدار اول , int مقدار دوم);

 
این متد برای تبدیل یک ورودی int  به  نوع دیگر است و تفاوت ان با Parse  در این است که اگر برای مثال ورودی “1234A” باشد متد  Parse خطا میدهد اما TryParse  خروجی 0  را برمیگرداند به مثال توجه کنید

مثال:

 
خروجی:0
توجه داشته باشید مقدار اول مقداری است ک میخواهیم تبدیل شود و دومی متغیری که مقدار تبدیل شده در آن قرار میگیرد
 


                                                                                                                                                                                                                                                                                              Int.ToString();

برای تبدیل نوع عددی به رشته ای است

مثال:

خروجی:”123″
 
 

مطالعه بیشتر