آموزش کلید های میانبر Android Studio

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

سلام دوستان امیدوارم حالتان خوب باشد در امروز می خواهیم به آموزش کلید های میانبر Android Studio یا همان Shortcut های اندروید استودیو بپردازیم شاید بپرسید چرا باید این کلید های میانبر را به ذهن بسپارید هرچقدر شما جلوتر بروید متوجه خواهید شد که کلید های میانبر (Shortcut) چقدر می تواند باعث افزایش سرعت شما در برنامه نویسی شود در ادامه ما shortcut های مربوط به سه سیستم عامل مک , لینوکس و ویندوز را قرار میدهیم در ادامه با ما همراه باشید.

توضیحاتWindows/Linux(ویندوز / لینوکس)Mac (مک)
General
ذخیره همهControl + SCommand + S
Synchronize یا به هنگام سازیControl + Alt + YCommand + Option + Y
Maximize/minimize editor (کمینه / بیشینه کردن ویرایشگر)Control + Shift + F12Control + Command + F12
Add to favorites (اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها)Alt + Shift + FOption + Shift + F
Inspect current file with current profile (جستجو در کلاس فایل)Alt + Shift + IOption + Shift + I
Quick switch schemeControl + (backquote)Control + (backquote)
Open settings dialogue (نمایش دیالوگ تنظیمات)Control + Alt + SCommand + , (comma)
Open project structure dialog (باز کردن Project Structure)Control + Alt + Shift + SCommand + ; (semicolon)
Switch between tabs and tool window (جابه جا شدن بین tab ها و صفحه ها)Control + TabControl + Tab
جستجو با استفاده از Android studio
Search everything (جستجو در همه جا (کد , منوها و فایل ها ))Press Shift twicePress Shift twice
Find (پیدا کردن)Control + FCommand + F
Find next (پیدا کردن بعدی)F3Command + G
Find previous (پیدا کردن قبلی)Shift + F3Command + Shift + G
Replace (جایگزین کردن)Control + RCommand + R
Find action (پیدا کردن عمل)Control + Shift + ACommand + Shift + A
Search by symbol name (جستجو با اساس نام نماد )Control + Alt + Shift + NCommand + Option + O
Find class (پیدا کردن کلاس)Control + NCommand + O
Find file (پیدا کردن فایل ها. کلاس ها جستجو نمی شوند)Control + Shift + NCommand + Shift + O
Find in path (پیدا کردن مسیر کلاس یا فایل )Control + Shift + FCommand + Shift + F
Open file structure pop-up (باز کردن pop up مربوط به File Structure)Control + F12Command + F12
Navigate between open editor tabs ( جابه جا شدن بین tab های باز  )Alt + Right/Left ArrowControl + Right/Left Arrow
Jump to source (رفتن به فایل یا کلاس )F4 / Control + EnterF4 / Command + Down Arrow
Open current editor tab in new window (باز کردن tab جاری در صفحه جدید)Shift + F4Shift + F4
Recently opened files pop-up (نمایش فایل هایی که باز شده اند)Control + ECommand + E
Recently edited files pop-up (نمایش فایل هایی که با تازگی ویرایش شده اند)Control + Shift + ECommand + Shift + E
Go to last edit location ( رفتن به آخرین بخشی که ویرایش شده است)Control + Shift + BackspaceCommand + Shift + Backspace
Close active editor tab (بستن tab جاری فعال ویرایشگر)Control + F4Command + W
Return to editor window from a tool window (بازگشت به به صفحه ویراشگر از صفحه tool)EscEsc
Hide active or last active tool window (پنهان کردن اخرین صفحه tool که نمایش داده شده)Shift + EscShift + Esc
Go to line ( رفتن به خط )Control + GCommand + L
Open type hierarchy ( باز کردن Type به صورت سلسله مراتبی )Control + HControl + H
Open method hierarchy (باز کردن Method ها به صورت سلسله مراتبی)Control + Shift + HCommand + Shift + H
Open call hierarchy ( باز کردن call به صورت سلسله مراتبی )Control + Alt + HControl + Option + H
نوشتن کد
ساخت getter و setter , ساخت کدهای کلاس, tostring و equalsAlt + InsertCommand + N
Override methods (متود Override)Control + OControl + O
Implement methods (پیاده سازی متود ها)Control + IControl + I
احاطه کردن با try و catch و یا if و elseControl + Alt + TCommand + Option + T
حذف خط در جایی که هشتگ است.Control + YCommand + Backspace
Collapse/expand بلاک جاریControl + minus/plusCommand + minus/plus
Collapse/expand تمامی بلاک هاControl + Shift + minus/plusCommand + Shift + minus/plus
Duplicate current line or selection (دو نسخه از خط جاری یا انتخاب شده ایجاد می شود.)Control + DCommand + D
Basic code completion (تکمیل جزئی کد اصلی)Control + SpaceControl + Space
تکمیل اساسی کد اصلیControl + Shift + SpaceControl + Shift + Space
Complete statement (تکیل کل کد)Control + Shift + EnterCommand + Shift + Enter
Quick documentation lookup (نمایش سریع مستندات )Control + QControl + J
Show parameters for selected method (نمایش پارمتر های متود انتخاب شده)Control + PCommand + P
Go to declaration (رفتن به declaration تعریف شده )Control + B or Control + ClickCommand + B or Command + Click
Go to implementations (رفتن به متود تعریف شده)Control + Alt + BCommand + Alt + B
Go to super-method/super-class (رفتن به کلاس اصلی تعریف شده)Control + UCommand + U
Open quick definition lookup ( جستجوی سریع را تعریف می کند )Control + Shift + ICommand + Y
Toggle project tool window visibility (تغییر دید پنجره ابزار پروژه)Alt + 1Command + 1
Toggle bookmark (تغییر وضعیت bookmrak)F11F3
Toggle bookmark with mnemonicControl + F11Option + F3
Comment/uncomment with line comment (کامنت یا برداشتن کامنت از خط)Control + /Command + /
Comment/uncomment with block comment (کامنت یا برداشتن کامنت با استفاده از بلاک کامنت)Control + Shift + /Command + Shift + /
Select successively increasing code blocks (بلوک های کد را به صورت متوالی افزایش می دهید)Control + WOption + Up
Decrease current selection to previous state (بلوک های کد را به صورت متوالی کاهش می دهد)Control + Shift + WOption + Down
Move to code block start (رفتن به بخش شروع کد بلاک)Control + [Option + Command + [
Move to code block end (رفتن به بخش پایان کد بلاک)Control + ]Option + Command + ]
Select to the code block start (انتخاب بخش شروع کد بلاک)Control + Shift + [Option + Command + Shift + [
Select to the code block end (انتخاب بخش پایان کد بلاک)Control + Shift + ]Option + Command + Shift + ]
Delete to end of word (حذف تا آخرین کلمه)Control + DeleteOption + Delete
Delete to start of word (حذف تا اولین کلمه)Control + BackspaceOption + Backspace
Optimize imports (بهینه سازی import یا ورودی ها)Control + Alt + OControl + Option + O
Project quick fix (تعمیر سریع پروژه)Alt + EnterOption + Enter
Reformat code (باز نویسی کد)Control + Alt + LCommand + Option + L
Auto-indent lines (دندانه دار کردن خودکار (تورفتگی منظور است) )Control + Alt + IControl + Option + I
Indent/unindent lines (تورفتگی یا بیرون رفتگی خط)Tab/Shift + TabTab/Shift + Tab
Smart line join (پیوست خط هوشمند)Control + Shift + JControl + Shift + J
Smart line split (تقسیم هوشمند خط )Control + EnterCommand + Enter
Start new line (شروع خط جدید)Shift + EnterShift + Enter
Next/previous highlighted error (رفتن به خط هایلات شده ی بعدی یا قبلی)F2 / Shift + F2F2 / Shift + F2
ساخت و اجرا
Build (ساخت)Control + F9Command + F9
Build and run (ساخت و اجرا )Shift + F10Control + R
Apply changes (اعمال تغییرات برای Instant Run )Control + F10Control + Command + R
Debugging(اشکال زدایی)
Debug (اشکال زدایی)Shift + F9Control + D
Step overF8F8
Step intoF7F7
Smart step intoShift + F7Shift + F7
Step outShift + F8Shift + F8
Run to cursorAlt + F9Option + F9
Evaluate expression (ارزیابی برنامه)Alt + F8Option + F8
Resume program (ادامه برنامه )F9Command + Option + R
Toggle breakpoint (قرار دادن یک خط قرمز در برنامه برای جلوگیری از اجرای آن خط)Control + F8Command + F8
View breakpoints (نمایش خط های قرمز)Control + Shift + F8Command + Shift + F8
Refactoring
Copy (کپی)F5F5
Move (انتقال)F6F6
Safe delete (حذف امن)Alt + DeleteCommand + Delete
Rename (تغییر نام فایل یا کلاس یا پکیج)Shift + F6Shift + F6
Change signature (تغییر امضا برنامه  )Control + F6Command + F6
Inline (تغییر خط)Control + Alt + NCommand + Option + N
Extract method (استخراج متود)Control + Alt + MCommand + Option + M
Extract variable (استخراج متغیر)Control + Alt + VCommand + Option + V
Extract field (استخراج فیلد)Control + Alt + FCommand + Option + F
Extract constant (استخراج ثابت ها )Control + Alt + CCommand + Option + C
Extract parameter (استخراج پارامتر ها)Control + Alt + PCommand + Option + P
کنترل نسخه / تاریخ محلی
Commit project to VCS (تبدیل پروژه به vcs)Control + KCommand + K
Update project from VCS (بروز رسانی پروژه از Vcs)Control + TCommand + T
View recent changes (دیدن تغییرات اخیر)Alt + Shift + COption + Shift + C
Open VCS popup (نمایش پنل تنظیمات Vcs)Alt + ` (backquote)Control + V


شاید کمی طولانی شده باشد ولی همه این کلید های میانبر (Shortcut) ها را نیاز نیست تا یا بگیرید فقط برخی از پرکاربار ترین آنها را که باهاش بیشتر سرکار دارید را به ذهن بسپارید.
 
این آموزش هم به پایان رسید.
 
موفق و پیروز باشید.

مطالعه بیشتر