دخیره view در فرگمنت ها در زمان اجرای transaction

گزارش
سوال

لطفا علت گزارش خود را توضیح دهید.

گزارش لغو

این کد من هست:

switch (item.getItemId()) {
  case R.id.navigation_home:
    transaction=getSupportFragmentManager().beginTransaction();
    transaction.replace(R.id.frame_fragment_containers,new FragmentMain());
    transaction.commit();
    return true;
  case R.id.navigation_add:
    transaction=getSupportFragmentManager().beginTransaction();
    transaction.replace(R.id.frame_fragment_containers,new FragmentAdd());
    transaction.commit();
    return true;
  case R.id.navigation_account:
    transaction=getSupportFragmentManager().beginTransaction();
    transaction.replace(R.id.frame_fragment_containers,new FragmentAccount());
    transaction.commit();
    return true;
}

چطور می توانم در لحظه transaction محتوای view هر فرگمنت را ذخیره یا حفظ کنم تا دوباره از نو ایجاد نشوند

0
اندروید - android 0 پاسخ 2159 بازدید 0

درباره نویسنده