تکرار داده های دریافتی از سرور در cache volley

گزارش
سوال

لطفا علت گزارش خود را توضیح دهید.

گزارش لغو

سلام خسته نباشید من از کتابخانه والی و کش کردن آن استفاده کرده ام .

ولی داده های سرور را بصورت Duplicate نشان می دهد.

من احساس میکنم یکبار از کش میخواند و یکبار هم از url و این باعث این کار است.

کد استفاده شده :

public class CacheRequest extends Request<NetworkResponse> {
  private final Response.Listener<NetworkResponse> mListener;
  private final Response.ErrorListener mErrorListener;

  public CacheRequest(int method, String url, Response.Listener<NetworkResponse> listener, Response.ErrorListener errorListener) {
    super(method, url, errorListener);
    this.mListener = listener;
    this.mErrorListener = errorListener;
  }


  @Override
  protected Response<NetworkResponse> parseNetworkResponse(NetworkResponse response) {
    Cache.Entry cacheEntry = HttpHeaderParser.parseCacheHeaders(response);
    if (cacheEntry == null) {
      cacheEntry = new Cache.Entry();
    }
    final long cacheHitButRefreshed = 3 * 60 * 1000; // in 3 minutes cache will be hit, but also refreshed on background
    final long cacheExpired = 24 * 60 * 60 * 1000; // in 24 hours this cache entry expires completely
    long now = System.currentTimeMillis();
    final long softExpire = now + cacheHitButRefreshed;
    final long ttl = now + cacheExpired;
    cacheEntry.data = response.data;
    cacheEntry.softTtl = softExpire;
    cacheEntry.ttl = ttl;
    String headerValue;
    headerValue = response.headers.get(\"Date\");
    if (headerValue != null) {
      cacheEntry.serverDate = HttpHeaderParser.parseDateAsEpoch(headerValue);
    }
    headerValue = response.headers.get(\"Last-Modified\");
    if (headerValue != null) {
      cacheEntry.lastModified = HttpHeaderParser.parseDateAsEpoch(headerValue);
    }
    cacheEntry.responseHeaders = response.headers;
    return Response.success(response, cacheEntry);
  }

  @Override
  protected void deliverResponse(NetworkResponse response) {
    mListener.onResponse(response);
  }

  @Override
  protected VolleyError parseNetworkError(VolleyError volleyError) {
    return super.parseNetworkError(volleyError);
  }

  @Override
  public void deliverError(VolleyError error) {
    mErrorListener.onErrorResponse(error);
  }
}
0
اندروید - android 0 پاسخ 3140 بازدید 0

درباره نویسنده